Община Гоце Делчев

Общината обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. На територията и  попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Виж повече...

Община Гърмен

Общината обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е планински и полупланински, във високите части преминава в хълмист.

Виж повече...

Община Хаджидимово

Обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид, част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места.

Виж повече...

Териториален обхват

Община Гоце Делчев е с територия от 330 кв. км. и се намира в Югозападна България. Общината граничи с общините Банско, Гърмен, Хаджидимово и Сандански. Обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. Климатът е основно  преходносредиземноморски. Територията на общината е богата на води: основната водна артерия е р. Места и нейните притоци, високопланинските езера Гоце Делчев. На територията на общината попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Демографска (разпределение по пол, възраст, етнос):

В община Гоце Делчев половата структура е следната 14 971 мъже и 15 616 жени. По отношение на етническия състав на населението на гр. Гоце Делчев, може да се каже, че той е по-хомогенен в сравнение със страната. Тази хомогенност се определя от по-високия относителен дял на българската етническа общност - 92,9% срещу 84,8% средно за страната. Представянето на турската и ромската етнически групи, съответно 4,5 и 1,0 % е доста под средните за страната стойности (8,8 и 4,9%). По-нисък е и относителният дял на лицата, самоопределили се на преброяването през 2011г. към други етнически групи. За гр. Гоце Делчев той е 0,6% при 0,7% за страната и 1,1% за областта. Съотношението между поколението на децата (0-14г.) и поколението на прародителите (50 и повече години) е 14,8:36,4. Посоченото съотношение е по-благоприятно в сравнение със средното за страната (13,2:39,9).  Разликата в полза на гр. Гоце Делчев може да се обясни с по-бавно променящите се репродуктивни и миграционни нагласи и поведение на населението в тази част от територията на страната. Тази особеност има отражение върху динамиката на естественото и механично движение. В подкрепа на това твърдение са и данните за населението под трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна възраст. За гр. Гоце Делчев съотношението между трите групи е 14,8:71,0:14,2, при средно за страната 13,2:68,3:18,5. Съпоставката на данните за населението на 60 и повече години показва, че степента на застаряване на населението на града е по-ниска в сравнение със страната и област Благоевград. Изключение прави единствено групата на най-възрастното население (80 и повече години), чиито относителен дял се доближава до средния за страната. По-слабо изразеното застаряване на населението на гр. Гоце Делчев създава условия за по-слабо демографско натоварване на населението в трудоспособна възраст в сравнение с редица други селища в България. Това означава и по-благоприятно съотношение между броя на влизащите и излизащите лица от трудоспособна възраст, което има значение за осигуряването на града с човешки ресурси в перспектива.

Социално-културни:

В община Гоце Делчев функционират 9 читалища, всяко от които е ревностен пазител и продължител на родната традиция. Самобитните фолклорни състави към тях са търсен и предпочитан участник в национални и международни фестивали. В Общински исторически музей „Гоце Делчев” се помещават 12 експозиционни зали. Музеят е регионален център за проучване, съхранение и опазване на културно историческото наследство на града и общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча. Общината разполага и с дом на културата, който е неизменна част от културния живот на населението. Съборите и традиционните културни умения като музика, танц, слово, обреди и занаяти са все още живи в региона на Гоце Делчев. Община Гоце Делчев и до днес притежава в значително съхранен вид фолклорната култура – в нейния синкретизъм – като неразривно съчетание на звук, движение, слово, ритуал и други. Местният фолклор е познат, чрез „Неврокопския танцов ансамбъл” и „Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци”.

Икономическа:

Поради специфичното си географско положение, град Гоце Делчев изпълнява роля на локален икономически център за няколко общини по долината на р. Места - Сатовча, Гърмен, Хаджидимово и  Г. Делчев. Градът има добре развита преработваща промишленост, като основни сектори са текстилна и обувна, хранително-вкусова промишленост, дървообработване и хартиена промишленост, производство на изделия от пластмаси. Приносът на общината в БВП на област Благоевград непрекъснато се увеличава, достигайки 8,7% през 2010 г. Икономиката на града е доминирана от микропредприятията (92,6% за 2010). В периода на икономическа криза след 2008 г. се наблюдава известен спад в производството на някои ключови сектори (текстилен и обувен сектор, каучукова промишленост и производство на пластмаси), но същевременно други  структуроопределящи сектори като хранително-вкусовата промишленост, производството на дървен материал, хартия и картон) бележат значителен ръст на продукцията, въпреки неблагоприятните въздействия на икономическата криза. Недостатъчно оползотворен е потенциалът за развитие на туризма и селското стопанство. Инвестиционната активност в условията на икономическа криза намалява, но с по-малки темпове от средните за областта. Въпреки навлизането на редица чуждестранни инвеститори (основно в текстилната промишленост), преките чуждестранни инвестиции на глава от населението все още са значително по-ниски от средните за областта и страната.

Инфраструктурна:

Единственият вид транспорт развит на територията на община Гоце Делчев е автомобилният, а основната пътна артерия минава през Момина клисура за Разлог. Транспортната инфраструктура в общината е представена от 80 км. пътища. От тях има един път I клас “Симитли – Разлог – Банско – Гоце Делчев – ГКПП Илинден” с обща дължина на трасето 25км. и един път III клас “Петрич – Гоце Делчев – Сатовча – Доспат” с дължина 24 км. Общата дължина на общинските пътища е 36км. Средната гъстота на пътната мрежа е 24 км/100км2.  На територията на общината няма изградена ж.п. мрежа. Всички селища в района са електроснабдени и водоснабдени, но много от тръбите на водопроводната мрежа са остарели и имат нужда от подмяна. Предстои да се довърши изграждането на пречиствателна станция за питейни води и да се построи пречиствателна станция за отпадни води. Канализационната мрежа на града е изградена над 98%, но се нуждае от подновяване и разширяване в крайните квартали. На територията на Община Гоце Делчев е изградено и функционира Регионално депо за неопасни отпадъци с обща площ от 156 дка, което се намира на 3 км. северозападно от гр. Гоце Делчев и обслужва три общини – Хаджидимово, Гърмен и Гоце Делчев.

Административна:

Община Гоце Делчев включва град Гоце Делчев и 11 села: Мосомище, Делчево, Буково, Борово, Корница, Лъжница, Брезница, Господинци, Баничан, Добротино Попови ливади. С решение №377 от 29 май 2015г. на  Министерски съвет е създадено ново населено място в община Гоце Делчев – с. Попови ливади, което с указ №104 от 04.06.2015 г. на Президента на Република България е наименувано – Попови ливади.Общата територия е 315.8 кв.км. Общинският център отстои на 105 км от областния център Благоевград и на 203 км от столицата София. Най-близкото морско пристанище е град Кавала (Гърция) и отстои на 95 км. Връзката между община Гоце Делчев и съседните гръцки общини се осъществява чрез ГКПП Илинден - Ексохи.

Друга информация:

Гоцеделчевската община предлага изключително разнообразни места за любителите на природата. Край брега на Делчевска река се намира природната забележителност Чинарбей (500 г., 24 м височина). На 1.5 км западно от град Гоце Делчев растат вековните кестенови дървета Близнаците. Рибарникът край р.Места (3 км по шосе и 2 км по черен път в североизточна посока) предлага атрактивни занимания и консумация в специализирания рибен ресторант. На територията на общината се намира живописният пролом на р.Места Момина клисура, дълъг 25 км, който свързва Разложката с Гоцеделчевската котловина и отделя Пирин от Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Една много красива част от Народен парк "Пирин" - Корнишкият, Брезнишкият и Каменишкият циркуси, заемат 1487.2 ха от площта на общината. Тук е и природният резерват Ореляк (758.1 ха - 751.5 ха горски и 6.6 ха пасищни площи), известен с първичните си букови гори. Курортната местност Попови ливади (1430 м н.в.) e удобен изходен пункт за Ореляк (2.30 ч северно по маркирана пътека) и билото на Дебели рид, ограждащ трите циркуса. Oттук минава и международният плaнински маршрут Е-4 (Пиренеите - Пелопонес). От гр. Гоце Делчев могат да се предприемат пътувания до известния национален и международен туристически център Банско (32 км). През местността Попови ливади (климатичен планински курорт, 1430 м н.в.) по живописни планински пътища се стига до самобитното с.Пирин (44 км), хижа Пирин (61 км), прочутия Роженски манастир (79 км) и културно-историческия резерват Мелник (80 км). Село Делчево е архитектурен резерват. Намира се над град Гоце Делчев, на 8 км в Пирин планина. Жителите му са около 75 души. Голяма част от къщите се купуват от жители на град Гоце Делчев и други градове, реставрират се и се превръщат в прекрасно място за живеене и отдих. Има чудесни условия за развитие на "селски туризъм".  Броят на църквите в района е 35, от които 4 са в град Гоце Делчев. С уникалната си архитектура, изключително наситена вътрешна украса (стенописи, икони, дърворезба) и ритуали, църквите са интересни туристически обекти. Църквата "Свети архангел Михаил" (1811 г.) е забележителна със старите царски двери, включени в иконостасната композиция, апликираните, богато украсени с дърворезба тавани и 70 икони от 1881 г. на Серги Георгиев. В църквата "Успение Богородично" (1838 г.) са изключително интересни рисуваният иконостас и майсторската дърворезба по царските двери и венчилката, икони от видни представители на Банската художествена школа. В района на град Гоце Делчев се намират 3 манастира. Това са изключително интересни обекти с голям туристически потенциал поради богатата си история, уникална архитектура и вътрешна уредба.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В СВОМР НА МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО

25 Юни 2024
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В СВОМР НА МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ИЗПЪЛНЯВАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН...

25 Юни 2024
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ИЗПЪЛНЯВАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО

дата на откриване: 25.06.2024 г. дата на приключване: 03.07.2024 г. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ...

69-ти сключен договор за финансиране по Стратегията за ВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

16 Ноември 2023
69-ти сключен договор за финансиране по  Стратегията за ВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово

На 13.11.2023 г. е подписан Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със ЗП Борислав Порязов, за финансиране на...

Община Гоце Делчев - Галерия

Териториален обхват на Местна инициативна група Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово

Територията, която следва да бъде подпомогната за подготовка на стратегия за ВОМР включва три общини: Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Площта, която обхваща е 1046,28 кв. км. Населени места:

Община Гоце Делчев: гр. Гоце Делчев, с. Баничан, с. Борово, с. Брезница, с. Буково, с. Господинци, с. Делчево, с. Добротино, с. Корница, с. Льжница, с. Мусомища и с. Попови ливади.

Община Гърмен: с. Балдево, с. Горно Дряново, с. Гърмен, с. Дебрен, с. Долно Дряново, с. Дъбница, с. Ковачевица, с. Крушево, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с. Ореше, с. Осиково, с. Рибново, с. Скребатно и с. Хвостяне.

Община Хаджидимово: гр. Хаджидимово, с. Абланица, с. Беслен, с. Блатска, с. Гайтаниново, с. Илинден, с. Копривлен, с. Лъки, с. Нова Ловча, с. Ново Лески, с. Парил, с. Петрелик, с. Садово, с. Теплен и с. Тешово.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група