ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 За провеждане на обществено обсъждане на проект на Стратегия за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

Дата: 18.05.2016 г.

Място: гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2, в залата на партера

 

 

 

 Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект "Елате и вижте"

На 23.02.2021 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово подписа договор за финансиране на проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ).

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група