На 26 май 2016 г. Общинските съвети на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово одобриха проекта на Стратегия за ВОМР за периода до 2020 г.

Стратегията се очаква да бъде окончателно одобрена от Общото събрание на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на заседание, което ще се проведе на 27 май 2016 г., след което същата ще бъде внесена за одобрение от Министерство на земеделието и храните.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект "Елате и вижте"

На 23.02.2021 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово подписа договор за финансиране на проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ).

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група