УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА,      

Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 23.01.2017 г. (понеделник) от 10,00 часа,  с място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, зала на първи етаж в сградата на Ловно - рибарско сдружение „Сокол“.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет,  на основание чл. 28, ал.1 от Устава на сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска  цел и Решение на управителния съвет по протокол от 11.01.2017 г., и ще се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2016 г.;

2. Представяне на Отчет за дейността на Контролния съвет за 2016 г.;

3. Представяне и обсъждане на Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ за 2016 г. и финансов отчет за 2016 г.;

4. Разглеждане, обсъждане и приемане на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” за 2017 г.;

5. Разглеждане, обсъждане и приемане на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” за 2017 г.;

6. Промени в контролния и управителния съвет на Сдружението.

7. Обсъждане на предложения за промени в Устава и Вътрешния правилник за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ във връзка с промяна на седалището на МИГ, размера на членския  внос, промяна в управителните органи на Сдружението.

8.  Други.

При липса на кворум, на основание чл. 29 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред  от 11,00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Във връзка с провеждане на общото събрание и с оглед важността на вземаните решения Ви напомняме, че:

1. Членовете на Сдружението - физически лица участват лично в общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

2. Членовете на Сдружението – юридически лица участват в общото събрание чрез своите законни представители или изрично упълномощени за участие в общото събрание лица с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

3. Пълномощник не може да бъде член на Сдружението, респ. физическо лице, което представлява член - юридическо лице, или член на Управителния съвет. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на сдружението. Преупълномощаване не се допуска. 

Всички писмени материали, свързани с дневния ред са на разположение в офиса на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“  №1 (бившата сграда на туристически информационен център) от 08.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден.

Гр. Гоце Делчев, 11.01.2017 г.

Управителен съвет

на Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово”

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група