МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово обявява конкурс за избор на външни експерти -оценители на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Пълният текст на поканата и условията за участие в конкурса можете да намерите в архива по-долу, който съдържа:

Покана за участие в конкурс

Приложения към поканата:

1. Заявление за участие в конкурс за избор на външни експерти -  оценители – образец;

2. Декларация за обстоятелства във връзка с изискванията към участниците в конкурс за избор на външни експерти - оценители на проектни предложения по мерки от СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово  – образец;

3. Автобиография  – образец;

4. Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на външни експерти -  оценители  от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“;    

5.   Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления;

6.  Списък на професионалните области, определени в съответствие с процедурите за предоставяне на БФП;

7.  Образец на лист за проверка на съответствието/контролен лист на кандидатите в конкурса с обявените изисквания.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група