МИГ  - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово  актуализира Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за планираните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2018 г.  В ИГРП са включени всички процедури за подбор на проектни предложения, които бяха планирани за обявяване в ИГПР за 2017 г. Същите няма да могат да бъдат обявени до края на 2017 г. поради предприети от МИГ действия по промяна на Споразумение №РД 50-197/29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие, в частта за одобрената стратегия, и които изменения имат пряко отношение към обявяване на планираните за 2017 г. процедури/мерки. Също така са взети предвид указанията на управляващите органи на оперативните програми, финансиращи СВОМР, относно прилагането на разпоредбите на чл.42, ал.4 от ПМС 161/2016 г. при планиране на процедури с няколко крайни срока за прием на проектни предложения.

Приложения:

АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г.

 

ГР АФИК  ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА 2018 Г.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект "Елате и вижте"

На 23.02.2021 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово подписа договор за финансиране на проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ).

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група