Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –  Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ кани заинтересованите членове да участват в процедура по подбор на членове на общото събрание, които да бъдат включвани в Комисии за подбор на проектни предложения (КППП), подадени по предстоящи за обявяване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово.

Покана за участие в процедура за подбор:

 

Приложения към поканата:

1. Заявление за участие образец;

2. Декларация за обстоятелства във връзка с изискванията към участниците образец;

3. Автобиография  – образец;

4.   Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления;

5.  Списък на професионалните области, определени в съответствие с процедурите за предоставяне на БФП;

 

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект "Елате и вижте"

На 23.02.2021 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово подписа договор за финансиране на проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ).

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група