МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово уведомява всички заинтересовани  страни във връзка с планирания втори прием по Мярка 1 - 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014 - 2020 г. чрез СВОМР, че с решение на Управителния съвет се удължава срока за прием, както следва:

 

Начало на приема: 03.02.2020 г., Краен срок на втори прием: 13.04.2020 г., 17:00 часа.

 

 

Публикувани са актуализирани графици за  прием на проекти  за 2019 г. и 2020 г.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект "Елате и вижте"

На 23.02.2021 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово подписа договор за финансиране на проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ).

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група