На 17 януари 2020 год. беше подписан първият тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез Стратегията за ВОМР на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово (МИГ). Договорът беше подписан между Държавен фонд „Земеделие“, Местна инициативна група Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово и община Гърмен и е на общата стойност 384 843,74 лв.

По  процедура № BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ бяха подадени и оценени от МИГ две проектни предложения на обща стойност 777 349,70 лв.

Двете оценени проектни предложения бяха предложени за финансиране от МИГ. След направена проверка от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) на 04.12.2020 г. със Заповед на Изпълнителният директор беше одобрена като законосъобразно проведена от МИГ процедура за подбор на проектни предложения.

Проектът на община Гърмен е попаднал в извадката за контрол във връзка с чл.60, ал. 1 от Наредба №22 от 14.12.2018 г. и е проверен и подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В момента се проверява от ДФЗ и втория оценен проект от МИГ.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект "Елате и вижте"

На 23.02.2021 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово подписа договор за финансиране на проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ).

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група