На 30.11.2021 г. МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово подписа допълнително споразумение за финансиране на проекти по стратегията за Водено от общностите местно развитие, включваща финансиране от Програма за развитие на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ чрез Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз. Допълнителният финансов ресурс в размер на 799 000 лв. за финансиране на проекти е разпределението по мерки, както следва:

·         М 1–4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” - 28 595,13 лв.

·         М 2–4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” - 36 080 лв.

·         М 3–6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - 10 103 лв.

·         М6–7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - 724 221,87 лв. 

С подписаното Споразумение се удължава и срока за изпълнение на проекти по Стратегията – до 30.06.2025 г.

Предстои публикуване на индикативен график за прием на проекти, като МИГ планира в началото на 2022 г. да стартира процедури за кандидатстване с проекти по следните мерки:

·         Мярка М 1–4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”;

·         М 6–7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура;

·         По мярка М 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“.

Обявеният свободен финансов ресурс по трите мерки ще включва остатъчния финансов ресурс от проведените до момента процедури и допълнително получените средства.

С допълнителният финансов ресурс по мерки М 2–4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” и М 3–6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е планирано увеличаване на бюджета на проведените до момента процедури с цел финансиране на резервни проектни предложения. Проведените от МИГ процедури  по тези мерки са одобрени от Държавен фонд „Земеделие“, като в процес на проверка са подадените проектни предложения. След приключване на проверките и сключване на договори с одобрените кандидати, МИГ ще разполага с информация за наличие на свободен ресурс по мерки М 2–4.2 и М 3–6.4, след което ще може да планира нови приеми.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група