На 29.12.2021 г. МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДEЛЧЕВ -  ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО подписа административен договор за финансиране на проект „Закупуване на земеделска техника“  на земеделския производител Тюркян Байрактар. Проектът се финансира по мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен -  Хаджидимово и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

С реализацията на проекта ще се подобри цялостната дейност и повиши конкурентоспособността на земеделското стопанство на Тюркян Байрактар чрез въвеждането нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал, внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални активи, което непосредствено ще доведе до подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти. Инвестицията по проекта ще доведе до повишаване на ресурсната и енергийна ефективност на стопанството,  повишаване на заетостта в сектора на растениевъдството чрез разкриване на нови работни места.

Общите допустими разходи по проекта възлизат на 137 662,50 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 68 831,25 лв., при  интензитет на помощта 50 %. С инвестицията ще се финансира закупуването на земеделска техника за нуждите на земеделското стопанство – трактор и челна товарачна уредба.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група