На 25.03.2022 г. МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДEЛЧЕВ -  ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО подписа административен договор за финансиране на проект „Изграждане на медицински център в с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“. Проектът се финансира по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен -  Хаджидимово и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

С реализацията на проекта дружеството „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДОКТОР ХАДЖИЕВ“ ЕООД цели осигуряване на достъп на населението в отдалечените населени места от територията на МИГ до слабо развити медицински услуги.

По проекта се предвижда изграждане, обзавеждане и оборудване на медицински център в с. Рибново, общ. Гърмен, както и създаването на две нови работни места.

Общите допустими разходи по проекта възлизат на 117 581,14 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 88 185,86 лв., при  интензитет на помощта 75 %.     

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект "Елате и вижте"

На 23.02.2021 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово подписа договор за финансиране на проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ).

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група