Със Заповед № 03 – РД/1076 от 14.03.2023 г. на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ Ива Иванова е одобрена като законосъобразно проведена процедура BG06RDNP001-19.414  МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –Хаджидимово.

Със същата заповед е одобрено проектно предложение с наименование „Закупуване на нова земеделска техника и инвентар в стопанството на ЗП Севги Садитин Молаали“ на земеделски производител Севги Молаали. Проектът е с размер на общо допустимите разходи
148 800 лв. с ДДС, от които 89 280 лв. е безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и 59 520 лв. съфинансиране от кандидата. Интензитетът на финансовата помощ е 60% от общите допустими разходи. По проекта ще бъде закупен трактор, шредер и вентилаторна пръскачка, с които ще се модернизира земеделското стопанство на кандидата и ще се повиши конкурентоспособността му.

Предстои проверка на останалите проектни предложения, одобрени от МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово по процедурата, а именно проектите на кандидатите Агри Ко 2016 ЕООД, Виа Кънстракшън ЕООД и ЗП Борислав Порязов (резерва).

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група