ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза  „Местна  инициативна група -  Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“

 

К А Н И

всички заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на изменения в  Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР), финансирана със Споразумение № РД 50-197/29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

След проследяване на напредъка в изпълнението на проектните дейности по сключени договори с бенефициенти по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и одобрените от МИГ проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, очакващи одобрение от ДФЗ, МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово планира изменения в СВОМР, изпълнявана на територията на общините Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, финансирана със Споразумение № РД 50-197/29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Планираните измененията в одобрената СВОМР са допустими на основание чл.18, ал.1, т.3, б. “б“ от Споразумение № РД 50-197/29.11.2016 г. за финансирането и.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-197/29.11.2016 г. промяна в частта на одобрената стратегия за ВОМР се допуска само:

  1. Във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с промяна на съответната програма;
  2. При наличие на очевидна грешка;
  3. По отношение на финансовите й параметри:

а) съгласно условията определени в чл. 40, ал. 2 и 3 от ПМС 161 от 2016 г.

б) до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 – между мерките, финансирани от ЕЗФРСР;

Предложението за изменение, допустимостта му и мотивите за промяна са публикувани на интернет страницата на МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМИВО, с адрес http://www.mig-gotsedelchev.com, в секция „Обществено обсъждане“.

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на  06.06.2023 г. (включително) на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „word“, а не да бъдат сканирани.

Предложенията и коментарите ще бъдат разгледани от УС на МИГ и представени пред общото събрание на Сдружението, за вземане на решение за одобрение на проект на промени в стратегия за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група