На 06.06.2023 г. в град Гоце Делчев стартира информационната кампания по проект „Подготовка на СНЦ "Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово" за програмен период 2023 - 2027 година“ на тема „Процес на разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 - 2027 година”. Участваха 24 представители на местна общност от бизнес, неправителствени организации, образователни институции и публичен сектор.

От 2016 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово (МИГ) успешно изпълнява подхода LEADER/Водено общностите местно развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Общият бюджет за финансиране на проектни по Стратегията за местно развитие  за периода 2014 - 2020 година е 8 020 125,39 лв. Към момента по обявени от МИГ процедури за кандидатстване с проекти са подадени 96 проектни предложения,  сключени са 64 договора за финансиране, в т.ч. с финансиране от ПРСР 2014 - 2020  - 33 договора; от ОПРЧР 2014 - 2020 - 20 договора и  ОПИК 2014 -2020 - 11 договора. Очаква се сключване на още 5 договора, за проекти, одобрени от МИГ, с финансиране от ПРСР 2014-2020.

С изпълняваното проекта за подготвителни дейности МИГ цели разработване на Стратегия за местно развитие за периода 2023 - 2027 година, като се запази териториалния обхват за прилагане на стратегията - общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и всички населени места от територията, както и надграждане на постигнатите през периода 2014 - 2020 резултати и осигуряване на устойчивост на създаденото партньорство в изпълнението на подхода ВОМР.

Активното участие на местната общност и всички заинтересованите страни е ключов фактор в процеса на разработване и съгласуване на а стратегията за местно развитие !!!

Разчитаме на Вашето участие и активност !

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група