ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово

 

Уважаеми госпожи и господа,

Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ разработва Стратегия за Водено от общността местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023 - 2027 г., на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Консултирането с местната общност в процеса на разработване на стратегията, както и проучването на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, са от  ключово значение при прилагането на подхода за ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие. Характерно за подхода е планиране на местното развитие „отдолу-нагоре”, при което  местните хора поемат инициативата и управлението и съвместно определят потребностите и потенциала за развитие на територията си, чрез разработване и изпълнение на стратегия за интегрирано местно развитие.

През новия програмен период се запазва възможността за многофондовото финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, Европейския социален фонд /ЕСФ+/ и Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/.

 

Съгласно Споразумението за партньорство средствата от ЕСФ+ и ЕФРР за прилагането на подхода ВОМР ще са в размер на 2% от разпределените средства по програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.

Финансовият ресурс за МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР) може да е в размер до 3 000 000 евро, включващ средства за изпълнение на проекти по стратегията, средства за изпълнение на дейности за сътрудничество и средства за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране.

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово има възможност да включи в Стратегията за ВОМР за периода 2023-2027 г. мерки за финансиране по следните програми:

 1). СПРЗСР – Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони /ЕЗФРСР/:

Възможни интервенции:

 • Инвестиции в земеделските стопанства – финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда – финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • Инвестиции за преработка на селскостопански продукти – финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда – финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони – финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони – финансовата помощ е в размер на 100%;
 • Запазването на духовния и културния живот на населението в селските райони – финансовата помощ е в размер на 100%;
 • Непроизводствени инвестиции в земеделските стопанства – финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 • Първична преработка на дървесина – финансовата помощ е в размер до 65% съгласно предоставената възможност на Регламента за СП.

  2)   ПКИП – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ /ЕФРР/, с индикативни дейности:

 • Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията: въвеждане на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, вкл. маркетингова и организационна иновация съгласно тематични области „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника“, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ на ИСИС 2021-2027;
 • Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията: въвеждане на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, вкл. маркетингова и организационна иновация съгласно тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика “ на ИСИС 2021-2027.

Предвижда се максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР да е в размер до левовата равностойност на 800 000 евро.

      3). Програма „Образование“ 2021-2027 г. /ЕСФ+/:

Предвиждат се дейности по създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери. Бюджетът, който се предвижда за една Стратегия за ВОМР е 500 000 евро.

     4) Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. /ЕФРР/. Предвижда се подкрепа в следните приоритети:

4.1. Приоритет „Отпадъци“ – информационни и разяснителни дейности;

Мярка за финансиране чрез подхода ВОМР: „Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците както и информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни и населението“

 4.2. Приоритет „Биологично разнообразие“ – информация и обучения, промяна в   нагласите, семинари и форуми и др.:

Мярка за финансиране чрез подхода ВОМР: „Постигане на по-добра осведоменост относно биологичното разнообразие на всички нива“

Бюджетът за стратегия на МИГ се определя на база единичен разход на жител (2,11 лв./жит. отпадъци и 2,79 лв./жит. биоразнообразие).

5) Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. /ЕСФ+/:

Могат да бъдат подкрепени дейности за постигане на следните специфични цели:

 • Достъп до заетост, активиране и мотивиране за включване на пазара на труда, обучения за придобиване на умения, придобиване на квалификация и др.– за безработни, неактивни, вкл. продължително безработни, над 29 г.;
 • Активен живот на възрастните в пенсионна възраст и остаряване в добро здраве – по-дълго участие на пазара на труда, активно социално поведение и доброволчество, опазване на здравето и превенция на заболявания;
 • Социално-икономическа интеграция на маргинализирани групи като ромите;
 • Активиране, мотивиране, включване в заетост на безработни или неактивни младежи до 29 г. вкл., повишаване на уменията, компетенциите и професионалната квалификация, кариерно ориентиране, консултиране, стажове, обучения на работното място и др.

Във връзка с това, Ви каним да се включите в анкетно проучване на потребностите и потенциала на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, с цел отчитане на мнението на заинтересованите страни и участие в процеса на планиране, като гаранция, че Стратегията ще отговаря на потребностите, очакванията и намеренията на представителите на местната общност и ще отрази тяхното виждане за развитие на територията.

Активното включване и участие в процеса на проучване и планиране е от ключово значение при структуриране на приоритетите, целите, мерките и критериите за подбор на проекти, които ще бъдат включени в новата Стратегия за ВОМР.

Анкетата е достъпна на адрес: https://forms.gle/ckdyBrTUTyMaoDfq5.

Разчитаме на Вашата активност, защото мнението на всеки един от Вас е важно!

Каним всички заинтересовани страни да се включат в предстоящите работни срещи за консултиране на разработваната стратегия за Водено от общностите местно развитие в периода 24 юли - 02 август 2023 г.

С уважение,

Екип на Сдружение „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ 

 

Анкетното проучване се провежда в рамките на Административен договор РД - 50 -71/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подготовка на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ за програмен период 2023 - 2027 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.