„Процес на разработване на стратегия за местно развитие”, на който ще бъде представена информация за подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ и процеса на разработване на стратегия за местно развитие за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Събитията ще се проведат на 12 февруари 2016 г., петък в следните часове:

10.00 ч. в сградата на Община Хаджидимово, гр. Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 46, зала на Общински съвет - Хаджидимово;

14.00 ч. в сградата на Община Гърмен, с. Гърмен, ул. "Първа" №35, зала на Общински съвет Гърмен;

17.00 ч. в сградата на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, зала на партерен етаж.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група